Kallelse till föreningsstämma med Östra Grevie folkhögskoleförening

Måndagen den 20 maj 2019, klockan 18.00
Klockan 17.00 intas en gemensam måltid. Anmälan om deltagande i måltiden önskas till receptionen senast måndagen den 13 maj.

Stämmans dagordning kan hämtas som PDF här.

Föredragningslista
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om föreningsstämman behörigen utlysts
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande för föreningsstämman
6. Val av sekreterare tillika protokollförare för föreningsstämman
7. Val av två protokollsjusterare
8. Val av två rösträknare
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
10. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste räkenskapsåret
11. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhets- och räkenskapsåret
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten och förvaltningen under senaste verksamhets- och räkenskapsåret
13. Fastställande av disposition av årets vinst eller täckande av årets förlust
14. Fastställande av insatsavgiftens storlek för närmast följande verksamhetsår
15. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter, revisorer samt valberedning för närmast följande verksamhetsår
16. Fastställande av antalet styrelseledamöter för närmast följande verksamhetsår
17. Val av ordförande
18. Val av styrelseledamöter
19. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
20. Val av valberedning med tre ledamöter, av vilka en utses som sammankallande
21. Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring
22. Behandling av av medlem väckt förslag, vilket skriftligen avfattats till styrelsen och ingivits minst tio dagar före stämman
23. Övriga frågor
24. Stämmans avslutning

Bild av rawpixel.com